گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تفسیر سوره جاثیه

صوت های زیر جلسات تفسیر سوره جاثیه می باشد این جلسات شرح کتاب سوره جاثیه و راز زمین‌گیری امّتها می باشد که توسط استاد طاهرزاده نوشته شده است و استاد موسویان در شهر نجف آباد به شرح این کتاب پرداخته اند: