گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تمدن سازی نوین اسلامی

صوت های زیر سخنرانی های استاد موسویان پیرامون تمدن سازی نوین اسلامی می باشد:

 

بخش اول – تمدن سازی نوین اسلامی

ماه مبارک رمضان – سال ۱۳۹۵ – مسجداحمدیه – هیئت یاحسین(ع)

 

بخش دوم – تمدن سازی نوین اسلامی

ماه مبارک رمضان – سال ۱۳۹۶ – مسجداحمدیه – هیئت یاحسین(ع)

 

بخش سوم – تمدن سازی نوین اسلامی

دهه کرامت – سال ۱۳۹۶ – سپاهان شهر