گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی فاطمیه اول ۱۳۹۵ سوره ممتحنه

سخنرانی استاد موسویان در فاطمیه اول در سال ۱۳۹۵ برگزار شده و با موضوع تفسیر سوره ممتحنه می باشد؛ در زیر برای دانلود آمده است: