گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی میلاد امام حسن(ع) رمضان ۱۳۹۵

صوت زیر سخنرانی استاد موسویان در شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) در هیأت یاحسین(ع) شهرستان گلپایگان می باشد: