گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سلسله مباحث مبانی انقلاب اسلامی

سلسله مباحث مبانی انقلاب اسلامی که توسط استاد موسویان ایراد گردیده، در زیر برای دانلود قرار گرفته است: (جلسات جدید هر هفته قرار می گیرد)