گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شب ۱۳ رجب سال ۱۳۹۵

790 views بازدید

صوت زیر سخنرانی استاد موسویان در شب ۱۳ رجب سال ۱۳۹۵ در آستان مقدس هفده تن و امامزاده ناصربن علی(ع) می باشد:

  • شب ۱۳ رجب – امامزاده ناصربن علی(ع) دریافت