گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی استاد موسویان هیئت مکتب الصادق(ع) اصفهان – محرم۹۵

صوت دو جلسه سخنرانی استاد موسویان که در هیئت مکتب الصادق(ع) ایراد گردیده است در زیر آمده است؛ همچنین قسمتی از سخنرانی استاد از سیمای اصفهان پخش گردیده است که آن دو هم قابل مشاهده می باشد:

موضوع سخنرانی: اقتصاد خانواده اسلامی – روح حاکم بر زمانه – تصمیم گیری زندگی

ویدیوهای پخش شده از سیمای صفهان

جلسه اول:

جلسه دوم: